Čomu veríme

Čomu veríme

Apoštolské vyznanie

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.

Aj v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý bol počatý z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Pontským Pilátom, bol ukrižovaný, zomrel a bol pochovaný; zostúpil do pekiel, na tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesia, sedí po pravici Boha, Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých aj mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého, svätú Cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a večný život.
Amen.

Autorita Biblie

Najvyššou autoritou je pre nás Písmo sväté – Biblia. Biblia je Božie slovo. Zjavuje nám kto Boh je a aký má charakter. Tu sa dozvedáme ako máme žiť (2.Timoteovi 3:16-17). Veríme, že Božie slovo je večná pravda (Ján 17:17b, 1.Petra 1:25a), nemožno ho žiadnou autoritou človeka, inštitúcie ani na základe akejkoľvek tradície zrušiť, pozmeniť, alebo z neho ubrať či k nemu čokoľvek pridať (Ján 10:35b, Žalm 119:89, Marek 7:13a, Zjavenie 22:18-19, 2. Jána 1:9, Príslovia 30:6).

Čo je evanjelium

Evanjelium je mocou Božou na spasenie každému, kto uverí (Rimanom 1:16). Je to dobrá správa pre všetkých ľudí o Spasiteľovi a Pánovi Ježišovi Kristovi (Lukáš 2:10,11).
Evanjelium obsahuje štyri duchovné princípy:

 1. Boh človeka miluje a ponúka mu nádherný plán pre jeho život (Ján 3:16).
 2. Človek je hriešny a oddelený od Boha (Rimanom 3:23).
 3. Ježiš Kristus je jediným Božím riešením problému ľudského hriechu.
  Jeho prostredníctvom môže človek spoznať Božiu lásku a Boží plán pre svoj život (Rimanom 5:8).
 4. Ježiša Krista musí osobne prijať ako Spasiteľa a Pána (Ján 1:12).

Spasenie

Jediný spôsob ako môže byť človek zachránený je skrze Ježiša Krista (Lukáš 24:46-47, Ján 14:6).

 • Pán Ježiš zomrel na kríži za naše hriechy a tretieho dňa vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie (Rimanom 4:25).
 • Každý, kto v uverí vo svojom srdci, že Boh vzkriesil Ježiša z mŕtvych a vyzná Ho ako svojho Pána bude spasený (Rimanom 10:9,10).
 • Následkom tohto Božieho zásahu, ktorý Ježiš nazýva znovuzrodením (Ján 3), je premenený život, dobré skutky, láska k blížnemu, starostlivosť o rodinu, jednoducho život nasledovania Kristovho príkladu.

Plné evanjelium

Veríme v plné evanjelium, čo znamená:

 • spasenie Pánom Ježišom Kristom, t.j. záchranu od našich hriechov a večný život skrze vieru (list Rimanom 10:9-10)
 • krst Duchom svätým, ktorý sa prejavuje hovorením v nových jazykoch (Skutky ap. 2:1-4, 38,39, 10:44-48)
 • uzdravenie, vyslobodenie skrze meno Ježiš ako znamenia, ktoré sprevádzajú kázanie evanjelia (ev. podľa Mareka 16:17-20, ev. podľa Jána 14:12).